KuKu DC Solar Air

ผลงานที่ผ่านมา

Our Projects

ร้านกาแฟและร้านชานมไข่มุก

ผลงานจากลูกค้าที่ไว้วางใช้ Ku Ku Solar Air

ร้านกาแฟ inthanin

ร้านชานม DAKASI

ร้านกาแฟ inthanin (สูงเนิน)

ร้านกาแฟ Inthanin (เพชรเกษม56)

ร้านชานม DAKASI

Our Projects

ตู้คอนเทรนเนอร์

ผลงานจากลูกค้าที่ไว้วางใช้ Ku Ku Solar Air

Our Projects

หลังคาเมทัลชีท

ผลงานจากลูกค้าที่ไว้วางในงานการติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์

Our Projects

หลังคาซีแพคโมเนีย, หลังคากระเบื้องลอนคู่

ผลงานจากลูกค้าที่ไว้วางในงานการติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์

Our Projects

ผลงานการติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์

ผลงานจากลูกค้าที่ไว้วางในงานการติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์

Event

SMART SME EXPO 2023

งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หาดใหญ่

KuKu DC Solar Air

เครื่องปรับอากาศโซลาร์เซลล์ KUKU

เครื่องปรับอากาศโซลาร์เซลล์ KUKU ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ช่วยลดค่าไฟฟ้าสูงสุด90% เมื่อเปิดใช้ในตอนกลางวัน หรือเมื่อมีแสงแดด
ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่กำลัง wfh หรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ

Shopping Cart
Scroll to Top